Privacyverklaring van Feelfree24 , gevestigd aan Alfons Arienslaan  1422 BP Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 Contactgegevens: https://www.feelfree24.nl  Alfons Arienslaan 1    1422 BP Uithoorn  06-13536600 Marjanne Kruyswijk  is de Functionaris Gegevensbescherming van feelfree24  Zij is te bereiken via kruyswijk.marjanne@gmail.com

 

 Persoonsgegevens die wij verwerken feelfree24  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

 NAW-, financiele- en contactgegevens Naam, adres, woonplaats en telefoon- en email gegevens zijn voor het sturen van facturen en het opnemen van contact. Daarnaast worden betalingen vastgelegd.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens Feelfree24  verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u; dit is alle informatie die noodzakelijk is of kan zijn in het therapieproces.

 

 Hoe Feelfree24 omgaat met persoonsgegevens Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Feelfree24 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Feelfree24  bewaart uw gegevens 15 jaar volgens de eisen van de beroepsvereniging.

 

 Delen van persoonsgegevens met derden Feelfree24 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan Internet Service Provider, Accountant, Belastingdienst e.d. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Feelfree24  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hierbij gaat het altijd over NAW-, contact- en financiële gegevens. Gevoelige persoonsgegevens zullen alleen gedeeld worden met derden na schriftelijke toestemming van de cliënt of op last van een rechter.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Feelfree24  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Kruyswijk.marjanne@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik  reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Feelfree24  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoongegevens beveiligen Feelfree24 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via kruyswijk.marjanne@gmail.com.  Feelfree24  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: - NAW-, financiele- en contactgegevens worden op de computer bewaard in een beveiligde omgeving. - Persoonlijke informatie wordt niet digitaal bewaard maar op papier in een afsluitbare kast. - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en/of firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Psychosociale Therapeut  |  kruyswijk.marjanne@gmail.com