Kan ik U helpen? 

Algemene voorwaarden Feelfree24
Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor Feelfree24 Praktijk voor psychosociale therapie, counseling en trainingen Eigenaar Marjanne Kruyswijk
Feelfree24 staat sinds 01-01-2006 ingeschreven in het KVK te Amsterdam onder nummer 34304965
Artikel 2.
Tijdens het intake wordt zowel de werkwijze van Feelfree24 besproken als de verwachtingen van de cliënt
Na wederzijdse overeenstemming kan een tweede  gesprek gepland worden.
Artikel 3. Aantal counseling gesprekken
Feelfree 24 gaat uit van gemiddeld 10 gesprekken per begeleidingstraject.
Korter of langer is uiteraard ook mogelijk, dit is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. De gesprekken kunnen op verzoek  van de cliënt [tijdelijk] gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt. Mocht Feelfree24 om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt  willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt. Wanneer en/of nodig zal Feelfree24 de cliënt, na haar/zijn akkoord, doorverwijzen naar de huisarts, een andere instantie of collega-therapeut.
Artikel  4 Aansprakelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vind dat de behandeling niet helpt,u  het ergens niet mee eens bent of iets niet begrijpt, u dit altijd zelf bij de hulpverlener aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijn gebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera. Feelfree24 is niet aansprakelijk  voor materiële schade die geleden heeft door het bezoeken van de praktijk, Dit geld tevens voor zoekgeraakte eigendommen en overige goederen of beschadiging van materialen die in uw eigendom zijn, tijdens of na het bezoek van Feelfree24. Feelfree24 heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Feelfree24 beschermt Feelfree24 tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. In dien de zorgverlener aansprakelijk word bevonden voor gelede schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 5 Verhindering/No show
Wanneer de afspraak door de cliënt 24 uur van te voren word afgezegd worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij niet of te laat afzeggen wordt het volledige consult in rekening gebracht, tenzij er een goede reden is. Mocht het door onvoorziene omstandigheden voor Feelfree24 niet mogelijk zijn  het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden, dan word de afspraak – in overleg- verzet naar een ander moment.
Artikel 6 Tarieven
Voor nieuwe cliënten staan de tarieven op de website van www.feelfree24.nl
Mochten deze echter tijdens een behandelingtraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan op de hoogte gebracht
Artikel 7 Betaling
Van elk gesprek ontvangt de cliënt aan het einde van de maand een factuur 
Betaling van de factuur vind plaats  door middel van een overboeking via de eigen bank uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur met vermelding van het  factuur nummer
Feelfree24 is opgenomen in het AGB register, waardoor de behandeling mogelijk gedeeltelijk vergoed wordt vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar. Het is aan u zelf om te informeren wat de vergoedingsmogelijkheden zijn. U kunt daarbij vermelden dat Feelfree24 lid is van de ABVC en aangesloten is bij de RBCZ.  De factuur kunt u gebruiken om de [gedeeltelijke] kosten te declareren  bij uw zorgverzekeraar. De cliënt is betaal plichtig, onafhankelijk van het al of niet [tijdig] vergoeden door de zorgverzekeraar. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening gebracht worden. Mocht betaling alsnog uitblijven kan een incasso bureau worden ingeschakeld. Extra daarvoor gemaakte  kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
Artikel 8 Klachten regeling
In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met Feelfree24 te bespreken en te kijken of wij er samen uit kunne komen. Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de ABvC, de klachtenfunctionaris dan wel de geschilleninstantie SCAG.
De procedure is te vinden op de website www.abvc.nl / www.rbcz.nu en via
de praktijkwebsite. Feelfree24l voldoet hiermee aan de eisen van de Wetkwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer u een klacht indient via het ABvC/RBCZ, de klachtenfunctionaris of SCAG informeert u dezorgverlener te allen tijde vooraf.
Artikel 9 Locatie
In principe vinden de gesprekken – op afspraak – plaats op het op de website vermelde praktijkadres. Op verzoek van de cliënt kan het counselings gesprek mogelijk ook op een andere locatie plaatsvinden. Reis-en eventuele parkeerkosten worden in dit geval vooraf afgesproken.

E-mailen
Bellen